แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2885 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคและเชื้อวัณโรคดื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,122,500.- บาท
675-2.pdf
23-05-2019 07-06-2019 10-06-2019 2478.pdf
View 2884 ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,000,000 บาท
98-1.pdf
22-05-2019 07-06-2019 10-06-2019 98-4.pdf
View 2883 ประกวดราคาซื้อชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดเพดาน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,680,000 บาท
215-1.pdf
21-05-2019 30-05-2019 31-05-2019 215-2.pdf
View 2882 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ ชนิดอัลตร้าซาวด์ (Ultrasonic Bronchovideoscope) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000 บาท
1032-1.pdf
17-05-2019 29-05-2019 30-05-2019 1032-2.pdf
View 2881 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,820,850 บาท
83-1.pdf
16-05-2019 06-06-2019 07-06-2019 83-4.pdf
View 2880 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 607,760.-บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปปช).pdf
15-05-2019 24-05-2019 27-05-2019 2458-75.pdf
View 2879 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 607,760.-บาท
View 2878 ประกวดราคาซื้้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,500,000.-
64-1.pdf
10-05-2019 28-05-2019 29-05-2019 2402.pdf
View 2877 ประกวดราคาซื้้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง และวัสดุจี้ห้ามเลือด จำนวน ๙ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,995.00 บาท
0089.pdf
08-05-2019 28-05-2019 29-05-2019 2352.pdf
View 2876 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 7 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,996,460.00 บาท
0091.pdf
08-05-2019 27-05-2019 28-05-2019 2349.pdf
View 2875 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,800,000 บาท
996-1.pdf
01-05-2019 23-05-2019 24-05-2019 996-4.pdf
View 2874 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 821,600.-
360-1.pdf
2258.pdf
View 2873 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 880,000.-
ราคากลาง (ปปช.).pdf
2257.pdf
View 2872 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,095,000.-
ราคากลาง (ปปช.).pdf
2256.pdf
View 2871 จัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 8,620,000.-
ราคากลาง (ปปช.).pdf
2255.pdf
View 2870 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,226,900.-
ราคากลาง (ปปช.).pdf
2254.pdf
View 2868 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 730,000.-
ราคากลาง (ปปช.).pdf
2253.pdf
View 2866 ประกวดราคาซื้อหลอดตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๑๒๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00
1004.pdf
10-04-2019 30-04-2019 01-05-2019 1935.pdf
View 2865 ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด จำนวน ๗๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,275,000.00
1005.pdf
10-04-2019 30-04-2019 01-05-2019 1934.pdf
View 2864 ประกวดราคาซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,460,000 บาท
86-1.pdf
09-04-2019 22-04-2019 23-04-2019 86-4.pdf 64.pdf
Page  First Previous Next Last  of 140
Records 1 to 20 of 2794