ประกาศจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-maeket) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   แสดงเอกสารทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word

  ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
View 2633 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,422,675
1921.pdf
08-12-2017 26-12-2017 27-12-2017 07954.pdf
View 2632 ประกวดราคาซื้อระบบอ่านมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,300,000 บาท
1214-1.pdf
07-12-2017 18-12-2017 19-12-2017 1214-3.pdf
View 2631 ประกวดราคาซื้อวัสดุห้ามเลือด จำนวน ๕ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,485,000.-บาท
926.1.pdf
29-11-2017 08-12-2017 13-12-2017 07823.pdf
View 2630 ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อชนิดเพาะเลี้ยงเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Air jacketed CO2 Incubator) จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 780,000
07416-1.pdf
24-11-2017 06-12-2017 07-12-2017 07785-1.pdf
View 2629 ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (ครรภ์เดี่ยว) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640,000
07415-1.pdf
23-11-2017 01-12-2017 04-12-2017 07743-1.pdf
View 2628 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000
06849-1.pdf
23-11-2017 01-12-2017 04-12-2017 07744-1.pdf
View 2627 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,552,232.40 บาท
05769-1.pdf
22-11-2017 12-12-2017 13-12-2017 07637.pdf
View 2626 ประกวดราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อซองเดี่ยว จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,770,000
907.pdf
21-11-2017 29-11-2017 20-12-2017 07598.pdf
View 2625 ประกวดราคาซื้อชุดถุงเจาะเก็บโลหิตชนิด ๔ ถุง แบบ Top and Bottom System จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,914,680
915.pdf
20-11-2017 28-11-2017 29-11-2017 07627.pdf
View 2624 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,430,000 บาท
1465-1.pdf
8603.pdf
View 2623 ประกวดราคาซื้อเครื่องละลายพลาสม่า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 790,000
06843-1.pdf
14-11-2017 22-11-2017 23-11-2017 07588-1.pdf
View 2622 ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000 บาท
4271-1.pdf
06-11-2017 15-11-2017 16-11-2017 4271-3.pdf 4.2.pdf
View 2621 ประกวดราคาซื้อระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 673,400 บาท
381-1.pdf
03-11-2017 14-11-2017 15-11-2017 381-3.pdf 3.2.pdf
View 2620 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท
879-1.pdf
16-10-2017 06-11-2017 07-11-2017 879-3.pdf 2.2.pdf
View 2619 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Inverted Microscope with digital camera and software) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 870,000.00
06461-1.pdf
04-10-2017 12-10-2017 16-10-2017 06516-1.pdf 1.2.pdf
View 2618 ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาที่สามารถใช้เทคนิคการฉายแบบรังสีศัลยกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180,000,000 บาท
375-1.pdf
28-09-2017 01-11-2017 02-11-2017 375-1.pdf 126.2.pdf
View 2617 ประกวดราคาซื้อหน่วยความจำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบ Virtualization จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,642,900 บาท
373-1.pdf
26-09-2017 04-10-2017 05-10-2017 373-3.pdf 125.2.pdf
View 2616 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
19-09-2017 27-09-2017 7345.pdf
View 2615 ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Leased Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,140,000
ราคากลาง (ปปช).pdf
13-09-2017 21-09-2017 22-09-2017 ประกาศเชิญชวน.pdf ประกาศผล.pdf
View 2614 ประกวดราคาจ้างตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,464,850
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ราคากลาง.pdf
12-09-2017 27-09-2017 28-09-2017 ประกาศเชิญชวน.pdf ประกาศผลตรวจวินิจฉัยรังสี.pdf
Page  First Previous Next Last  of 128
Records 1 to 20 of 2555