foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี จึงได้จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลราชวิถี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(1) – 8 รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

ผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน

ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร.พ.ราชวิถี
ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 4
ตึกสิรินธร

เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-8108-37
ต่อ 3421,3422
โทรสาร 02-3548145
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติผู้เยี่ยมชม

016734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
5
17
16666
198
239
16734

Your IP: 3.235.179.111
Server Time: 2021-10-27 10:14:55

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับ นานาชาติ

พันธกิจ

folder outbox มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับ นานาชาติ
folder outbox ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริม สุขภาพ รวมทั้งระบบรับส่งต่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
folder outbox การแพทย์และสาธารณสุข ระดับตติยภูมิ และสูงกว่าบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข และมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


slide1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลราชวิถี

     ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี จึงได้จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลราชวิถี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(1) – 8 รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ มีดังนี้
1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา วินิจฉัยดังกล่าว
2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)*
3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา 7 วรรคสอง
6) สัญญา สัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณชน
7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด


หมายเหตุ

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่ เกี่ยวข้อง