Untitled Document
 หน้าแรก
 คณะกรรมการ
 เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
 สถานที่ตั้ง
 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 ค่านิยมสร้างสรรค์


วิสัยทัศน์ – พันธกิจ  โรงพยาบาลราชวิถี

วิสัยทัศน์ :: เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับ นานาชาติ
พันธกิจ ::
- มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการ  เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับ นานาชาติ
- ให้บริการดูแลรักษา  สร้างเสริม สุขภาพ  รวมทั้งระบบรับส่งต่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
การแพทย์และสาธารณสุข ระดับตติยภูมิ   และสูงกว่า
- บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมี ความสุข  และมีประสิทธิภาพ  ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลราชวิถี
     ตาม  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา 9  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การทำงานของหน่วยงาน  โรงพยาบาลราชวิถี  จึงได้จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลราชวิถี  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา 9(1) – 8  รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  มีดังนี้     
1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ตาม
มาตรา  7(4)*
3)  แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าที่ของเอกชน
5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง  ตามมาตรา  7  วรรคสอง
6)  สัญญา  สัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด  ตัดตอน  หรือสัญญา
รวมทุนกับเอกชน  ในการจัดทำบริการสาธารณชน
7)  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ให้ระบุรายชื่อ  รายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
8)  ข้อมูลข่าวสารอื่น  ตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมายเหตุ
** มาตรา  7 (4)  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ แบบแผน  นโยบายหรือการตีความ  ทั้งนี้  เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎ  เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่ เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 4 ตึกสิรินธร
เลขที่  2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421,3422
โทรสาร 02-3548145
e-mail : raja_lib@rajavithi.go.th